Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở công ty khác.

Cập nhật:

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở công ty khác.

- Nghị định sô 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

-  Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Nghị định 140/2018/NĐ-CP 

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động

Hồ sơ cấp giấy phép lao động khi giấy phép lao động còn hiệu lực nhưng làm việc cho người sử dụng lao động khác bao gồm:

  1. Văn bản cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định;
  2. 2 ảnh mầu theo quy định;
  3. Hộ chiếu ( bản sao chứng thực);
  4. Các giấy tờ liên quan đến lao động nước ngoài theo theo quy định.
  5. Giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

Ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, phải kèm theo văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định là chuyên gia hoặc giám đốc điều hành hoặc nhà quản lý hoặc lao động kỹ thuật

Xem thêm: