Cấp giấy phép lao động nước ngoài khi GPLĐ hết hạn

Cập nhật:

Cấp giấy phép lao động nhưng GPLĐ hết hiệu lực nhưng có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động

- Nghị định sô 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

-  Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Nghị định 140/2018/NĐ-CP 

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động

Hồ sơ

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật;
  2. Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định;
  3. Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định;
  4. 2 ảnh mầu theo quy định
  5. Hộ chiếu (bản sao công chứng)
  6. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định;
  7. Văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động;

Ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, phải kèm theo văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định là chuyên gia hoặc giám đốc điều hành hoặc nhà quản lý hoặc lao động kỹ thuật.

 

  Tham khảo thêm: