Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo quy định mới

Cập nhật:

Thời hạn giấy phép lao động được cấp lại

Theo Nghị định mới  Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam có hiệu lực thi hành ngày 3/2/2016.

Quy định cụ thể như sau:

1. Thời hạn của giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì thời hạn là không quá 02 năm.