Mẫu số 03 thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu số 03 thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của UBND tỉnh, thành phố

Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Xem thêm: