Mẫu số 2 báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu số 2 báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài gửi Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.

Biểu mẫu này ban hành kèm theoThông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.