Mẫu số 13 Sổ theo dõi người lao động nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu số 13 Sổ theo dõi người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

Sổ theo dõi người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.