Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Đơn đề nghị xác nhận người nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động.

Mẫu số 11 Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 


Mẫu số 09 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Mẫu đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đươc ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động


Đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài này được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Mẫu số 20 Báo cáo tình hình biến động số lượng người lao động nước ngoài

Báo cáo tình hình biến động số lượng người lao động nước ngoài kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Mẫu số 19 Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

Mẫu báo cáo sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động


Mẫu số 13 Sổ theo dõi người lao động nước ngoài

Sổ theo dõi người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động


Mẫu giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài

Mẫu giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 


Mẫu số 6 điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu

Mẫu số 6 điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014


Mẫu số 5 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của nhà thầu, chủ đầu tư

Mẫu số 5 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của nhà thầu, chủ đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động


Mẫu số 4 kê khai nhu cầu sử dụng người nước ngoài trong hồ sơ mời thầu

Mẫu số 4 kê khai nhu cầu sử dụng người nước ngoài trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014