Luật giấy phép lao động

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động

Nghị định 11/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết về quản lý người lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

 

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP -  thủ tục xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động 


Nghị định102/2013/NĐ-CP quy định về xin cấp, gia hạn giấy phép lao động

Download Nghị định  số 102/2013/NĐ-CP quy định về  thủ tục xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam