Mẫu số 11 đề nghị không cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật: 03:35 PM, 12/12/2018

Mẫu số 11 Đề nghị không cấp giấy phép lao động/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mẫu này ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.