Mẫu số 09 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu số 09 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đươc ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP