Mẫu số 6 điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu

Cập nhật:

Mẫu số 6 điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu

Mẫu số 6 điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP