Đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhật:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Mẫu số 07 - Đơn đề nghị xin cấp giấy phép lao động (Work Permit) cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài này được Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP về quản lý người lao động nước ngoài.