Mẫu số 19 Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

Cập nhật:

Mẫu số 19 Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp theo quý, 6 tháng hoặc báo cáo cả năm

 Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.