Mẫu số 20 Báo cáo tình hình biến động số lượng người lao động nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu số 20 Báo cáo tình hình biến động số lượng người lao động nước ngoài.

Báo cáo tình hình biến động số lượng người lao động nước ngoài kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.