Mẫu số 1 về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức

Cập nhật:

Mẫu số 1: Đơn, công văn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức

Mẫu số 1: Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.