Mẫu số 2, Đơn, cv giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Cập nhật: 03:01 PM, 12/12/2018

Mẫu số 2: Đơn, cv  giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Biểu mẫu này ban hành kèm theoThông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.