Mẫu số 4 - Nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu số 4: Về việc nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoàiBiểu mẫu này ban hành kèm theoThông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.