Mẫu số 7, Đề nghị xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cập nhật: 03:14 PM, 12/12/2018

Mẫu số 7: Đề nghị xin cấp mới giấy phép lao động/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Mẫu số 7 Đề nghị xin cấp giấy phép lao động mới/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của doanh nghiệp, tổ chức ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.