Mẫu số 9 về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Cập nhật: 03:22 PM, 12/12/2018

Mẫu số 9 về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Biểu mẫu này ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.