Giấy phép lao động có thời hạn bao lâu?

Cập nhật: 02:24 PM, 04/05/2016

Giấy phép lao động có thời hạn bao lâu?

+ Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Theo quy định tại Điều 173, Bộ luật lao động 2012  và Điều 11 của Nghị định số 11/2016/NĐ – CP quy định về thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm.

Ngoài ra, khi hết thời hạn ghi trên giấy phép lao động người sử dụng lao động nước ngoài có thể gia hạn giấy phép lao động và thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần  không quá 2 năm.

Tham khảo thêm: