Mẫu số 5 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của nhà thầu, chủ đầu tư

Cập nhật:

Mẫu số 5 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của nhà thầu, chủ đầu tư

Mẫu số 5: Về việc nhà thầu điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Biểu mẫu này ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Xem thêm: