Đơn đề nghị xác nhận người nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động.

Cập nhật:

Mẫu số 11 Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ban hành kèm theo  Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.